zcmp

ZDIFF(1)          General Commands Manual          ZDIFF(1)NAZWA
    zcmp, zdiff - porównuje skompresowane pliki

SKÅADNIA
    zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
    zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS
    Zcmp oraz zdiff używane sÄ do wywoÅywania programów cmp i diff dla
    skompresowanych plików. Wszystkie opcje sÄ przekazywane bezpoÅrednio
    do programu cmp lub diff. Jeżeli podany zostanie tylko plik1, to
    porównywany jest plik plik1 z rozpakowanym plikiem plik1.gz. Jeżeli
    podane zostanÄ dwie nazwy plików, to ich zawartoÅÄ (dekompresowana -
    jeÅli to konieczne) jest przekazywana do programu cmp lub diff. Pliki
    wejÅciowe nie sÄ modyfikowane. Zachowywany jest kod wyjÅcia z cmp lub
    diff.

ZOBACZ TAKŻE
    cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1),
    gzexe(1)

BÅÄDY
    Komunikaty programów cmp lub diff mogÄ odnosiÄ siÄ do nazw plików
    takich jak "-" zamiast do nazw plików podanych w wierszu polecenia.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Åukasz Kowalczyk (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 1.6 oryginaÅu.                                   ZDIFF(1)