zgrep

ZGREP(1)          General Commands Manual          ZGREP(1)NAZWA
    zgrep - przeszukuje (także skompresowane) pliki za pomocÄ wyrażenia
    regularnego

SKÅADNIA
    zgrep [ opcja-grepa ] [ -e ] wzorzec nazwa-pliku...

OPIS
    Zgrep wywoÅuje grepa na plikach skompresowanych za pomocÄ programów
    compress lub gzip. NastÄpujÄce opcje grepa spowodujÄ przerwanie
    programu zgrep z kodem bÅÄdu:
    (-[drRzZ]|--di*|--exc*|--inc*|--rec*|--nu*). Wszystkie podane opcje sÄ
    przekazywane bezpoÅrednio do programu grep. Jeżeli nie podano żadnych
    plików, dane sÄ pobierane ze standardowego wejÅcia, w razie potrzeby
    dekompresowane, a nastÄpnie przekazywane do programu grep. W przeciwnym
    wypadku pliki sÄ dekompresowane (jeÅli to konieczne) i przekazywane do
    grepa.

    JeÅli ustawiono zmiennÄ ÅrodowiskowÄ GREP, to zgrep używa jej do
    okreÅlenia programu do wywoÅania.

KOD WYJÅCIA
    2 - Podano nieobsÅugiwanÄ opcjÄ.

AUTOR
    Charles Levert (charles@comm.polymtl.ca)

ZOBACZ TAKŻE
    grep(1), gzexe(1), gzip(1), zdiff(1), zforce(1), zmore(1), znew(1)

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Åukasz Kowalczyk (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 1.6 oryginaÅu.                                   ZGREP(1)