znew

ZNEW(1)           General Commands Manual          ZNEW(1)NAZWA
    znew - konwertuje pliki .Z do plików .gz

SKÅADNIA
    znew [ -ftv9PK] [ nazwa.Z ... ]

OPIS
    Znew dokonuje konwersji wszystkich plików w formacie .Z (utworzonych
    programem compress) do formatu .gz (utworzonych programem gzip). Aby
    wymusiÄ ponownÄ kompresjÄ pliku bÄdÄcego już w formacie programu gzip,
    należy zmieniÄ rozszerzenie nazwy tego pliku na .Z, a nastÄpnie użyÄ
    programu znew.

OPCJE
    -f   Wymusza ponownÄ kompresjÄ z formatu .Z do formatu .gz nawet,
       jeżeli plik .gz już istnieje

    -t   Testuje nowy plik przed usuniÄciem oryginaÅu.

    -v   PeÅna informacja. WyÅwietla nazwÄ i procent, o jaki zostaÅ
       zredukowany rozmiar każdego pliku.

    -9   Używa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.

    -P   Używa przetwarzania potokowego, by zredukowaÄ zużycie
       przestrzeni dysku.

    -K   Nie usuwa pliku .Z, jeżeli jest mniejszy od nowo utworzonego
       pliku .gz, implikuje -t.

ZOBACZ TAKŻE
    gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

BÅÄDY
    Znew nie zachowuje pola daty/czasu pliku przy użyciu opcji -P, jeżeli
    polecenie cpmod(1) jest niedostÄpne, zaÅ touch(1) nie obsÅuguje opcji
    -r.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Åukasz Kowalczyk (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 1.6 oryginaÅu.                                    ZNEW(1)