zsh

ZSH(1)           General Commands Manual           ZSH(1)NAZWA
    zsh - PowÅoka Z

STRESZCZENIE
    Ponieważ zsh posiada wiele cech, podrÄcznik ten zostaÅ podzielony na
    nastÄpujÄce sekcje:

    zsh(1)     Rzut oka na zsh (ta sekcja)
    zshmisc(1)   To co nie zmieÅciÅo siÄ w innych sekcjach
    zshexpn(1)   Rozwijanie poleceŠi parametrów zsh
    zshparam(1)  Parametry zsh
    zshoptions(1) Opcje zsh
    zshbuiltins(1) Wbudowane funkcje zsh
    zshzle(1)   Edycja wiersza poleceÅ zsh
    zshcompctl(1) Kontrola automatycznego dopeÅniania
    zshmodules(1) Åadowalne moduÅy zsh
    zshall(1)   Wszystkie sekcje razem

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Zsh jest UNIXowym interpretatorem poleceÅ (powÅokÄ, shell'em) nadajÄcym
    siÄ zarówno do interaktywnej pracy z systemem jak i do wykonywania
    skryptów. Z poÅród standardowych powÅok zsh najbardziej przypomina
    ksh(1), ale zawiera wiele ulepszeÅ. Zsh posiada edycjÄ wiersza
    poleceÅ, wbudowanÄ korekcjÄ pisowni, programowalne dopeÅnianie poleceÅ,
    funkcje (z automatycznym Åadowaniem), historiÄ poleceÅ i mnóstwo
    innych cech.

AUTOR
    Pierwotnie zsh zostaÅ napisany przez Paula Falstada <pf@zsh.org>.
    Obecnie zsh jest utrzymywany przez czÅonków listy dyskusyjnej zsh-
    workers <zsh-workers@math.gatech.edu>. Koordynatorem projektu jest
    obecnie Andrew Main (Zefram) <zefram@zsh.org>. Z koordynatorem można
    siÄ skontaktowaÄ piszÄc na adres <coordinator@zsh.org>, ale sprawy
    dotyczÄce kodu powinny byÄ kierowane na listÄ dyskusyjnÄ.

DOSTÄPNOÅÄ
    Zsh jest dostÄpny z nastÄpujÄcych anonimowych serwerów FTP. Mirrory
    te sÄ czÄsto aktualizowane. Serwery oznaczone przez (G) mogÄ byÄ
    aktualizowane wzglÄdem ftp.math.gatech.edu zamiast wzglÄdem serwera
    gÅównego. Serwery oznaczone przez (H) mogÄ byÄ aktualizowane wzglÄdem
    ftp.cs.elte.hu.

    Serwery gÅówne
       ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.zsh.org/pub/zsh/

    Australia
       ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.zsh.org/pub/zsh/
       ftp://ftp.ips.oz.au/pub/packages/zsh/ (G) (H)

    Dania
       ftp://sunsite.auc.dk/pub/unix/shells/zsh/

    Finlandia
       ftp://ftp.funet.fi/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Francja
       ftp://ftp.cenatls.cena.dgac.fr/pub/shells/zsh/

    Niemcy
       ftp://ftp.fu-berlin.de/pub/unix/shells/zsh/ (H)
       ftp://ftp.gmd.de/packages/zsh/ (H)
       ftp://ftp.uni-trier.de/pub/unix/shell/zsh/ (H)

    WÄgry
       ftp://ftp.cs.elte.hu/pub/zsh/
       http://www.cs.elte.hu/pub/zsh/
       ftp://ftp.kfki.hu/pub/packages/zsh/ (H)

    Izrael
       ftp://ftp.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/

    Japonia
       ftp://ftp.tohoku.ac.jp/mirror/zsh/ (H)
       ftp://ftp.nis.co.jp/pub/shells/zsh/ (H)

    Norwegia
       ftp://ftp.uit.no/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Rumunia
       ftp://ftp.roedu.net/pub/mirrors/ftp.zsh.org/pub/zsh/

    SÅowenia
       ftp://ftp.siol.net/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Szwecja
       ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/unix/zsh/ (H)

    Wielka Brytania
       ftp://ftp.net.lut.ac.uk/zsh/ (H)
       ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/packages/unix/shells/zsh/ (G)

    USA
       ftp://ftp.math.gatech.edu/pub/zsh/
       ftp://uiarchive.uiuc.edu/pub/packages/shells/zsh/
       ftp://ftp.sterling.com/zsh/ (G) (H)
       ftp://ftp.rge.com/pub/shells/zsh/ (G) (H)
       ftp://foad.org/pub/zsh/
       http://foad.org/zsh/

Listy dyskusyjne
    IstniejÄ trzy listy dyskusyjne poÅwiÄcone zsh:

    <zsh-announce@math.gatech.edu>
       Informacje o nowych wersjach, wiÄkszych zmianach oraz
       comiesiÄcznym FAQ, czyli odpowiedziami na najczÄÅciej zadawane
       pytania. (lista moderowana)

    <zsh-users@math.gatech.edu>
       Dyskusje użytkowników.

    <zsh-workers@math.gatech.edu>
       Rozwój, raporty o bÅÄdach i Åaty na nie.

    Å»eby zapisaÄ siÄ na listÄ wyÅlij list z polem SUBJECT `subscribe
    <adres-e-mail>' na adres administracyjny zwiÄzany z odpowiedniÄ grupÄ.

    <zsh-announce-request@math.gatech.edu>
    <zsh-users-request@math.gatech.edu>
    <zsh-workers-request@math.gatech.edu>

    Wypisywanie siÄ z listy jest analogiczne.

    WYSTARCZY ZAPISAÄ SIÄ NA JEDNÄ LISTÄ. Wszystkie listy z zsh-announce
    sÄ automatycznie przesyÅane na listÄ zsh-users, zaÅ wszystkie listy z
    zsh-users sÄ automatycznie przesyÅane na zsh-workers.

    Masz problemy z zapisaniem lub wypisaniem siÄ na którÄÅ z list,
    informacjÄ o tym wyÅlij na adres <listmaster@zsh.org>. Listy dyskusyjne
    sÄ utrzymywane przez Richarda Colemana <coleman@zsh.org>.

    Listy sÄ archiwizowane; archiwum można dostaÄ wysyÅajÄc list na podany
    adres administracyjny listy. Istnieje również hipertekstowa wersja
    archiwum utrzymywana przez Geoffa Winga <gcw@zsh.org> i dostÄpna pod
    adresem http://www.zsh.org/mla/.

ZSH FAQ
    Zsh posiada listÄ najczÄÅciej zadawanych pytaÅ (FAQ), utzrymywane przez
    Petera Stephensona <pws@zsh.org>. Jest ona regularnie wysyÅana na
    grupÄ dyskusyjnÄ comp.unix.shell oraz listÄ zsh-announce. NajnowszÄ
    wersjÄ można znaleÅºÄ na dowolnym z wymienionych serwerów FTP lub pod
    adresem http://www.zsh.org/FAQ/. Adres kontaktowy do spraw zwiÄzanych z
    FAQ to <faqmaster@zsh.org>.

Strona WWW ZSH
    Zsh posiada stronÄ WWW pod adresem http://www.zsh.org/. Jest ona
    utrzymywana przez Karstena Thygesena <karthy@zsh.org> z SunSITE Dania.
    Adres kontaktowy do spraw zwiÄzanych z witrynÄ WWW to
    <webmaster@zsh.org>.

PARAMETRY STARTOWE
    Jeżeli flaga -s nie zostaÅa podana, a zostaÅ podany jakiÅ argument to
    pierwszy argument uznawany jest za ÅcieżkÄ skryptu, który ma zostaÄ
    wykonany. PozostaÅe argumenty sÄ traktowane jako parametry pozycyjne.
    NastÄpujÄce flagi sÄ interpretowane przez zsh przy starcie:

    -c ciÄg poleceÅ
       Wykonaj ciÄg poleceÅ.

    -i   WymuÅ na powÅoce interaktywnoÅÄ.

    -s   Wczytuj polecenia ze standardowego wejÅcia.

PLIKI STARTOWE/KOÅCOWE
    Polecenia sÄ najpierw czytane z /etc/zshenv. Jeżeli opcja RCS nie jest
    ustawiona w /etc/zshenv, wszystkie pozostaÅe pliki startowe sÄ
    pomijane. W przeciwnym wypadku polecenia sÄ czytane z $ZDOTDIR/.zshenv.
    Jeżeli powÅoka jest powÅokÄ zameldowania (loginowÄ), polecenia sÄ
    czytane z /etc/zprofile, a nastÄpnie z $ZDOTDIR/.zprofile. NastÄpnie,
    jeżeli powÅoka jest interaktywna, polecenia sÄ czytane z /etc/zshrc i
    $ZDOTDIR/.zshrc. Na koniec, jeżeli powÅoka jest powÅokÄ zameldowania,
    czytane sÄ pliki /etc/zlogin i $ZDOTDIR/.zlogin.

    Jeżeli zmienna $ZDOTDIR nie jest ustawiona, używana jest zmienna
    $HOME. Wymienione powyżej pliki z katalogu /etc, w zależnoÅci od
    systemu, mogÄ znajdowaÄ siÄ w innym katalogu.

PLIKI
    $ZDOTDIR/.zshenv
    $ZDOTDIR/.zprofile
    $ZDOTDIR/.zshrc
    $ZDOTDIR/.zlogin
    $ZDOTDIR/.zlogout
    ${TMPPREFIX}*  (domyÅlnie /tmp/zsh*)
    /etc/zshenv
    /etc/zprofile
    /etc/zshrc
    /etc/zlogin
    /etc/zlogout  (katalog /etc jest domyÅlny, ale pliki te mogÄ znajdowaÄ
    siÄ w innym katalogu)

ZOBACZ TAKŻE
    sh(1), csh(1), tcsh(1), rc(1), bash(1), ksh(1), zshbuiltins(1),
    zshcompctl(1), zshexpn(1), zshmisc(1), zshmodules(1), zshoptions(1),
    zshparam(1), zshzle(1)

    IEEE Standard for information Technology - Portable Operating System
    Interface (POSIX) - Part 2: Shell and Utilities, IEEE Inc, 1993, ISBN
    1-55937-255-9.

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 zsh

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.zsh 3.1.5          Październik 29, 1998           ZSH(1)